شبكه
شبكه

فيزيك‌دانان به يك مدل جديد رسيده‌اند و مدعي هستند كه به كمك آن، موفق به حل پنج مورد از بزرگ‌ترين سوالات بي‌پاسخ در دنياي فيزيك مدرن شده‌اند. آنها با اين مدل مي‌توانند ماهيت شگفت‌انگيز ماده‌ي تاريك، نوسانات نوترينو، باريون‌زايي، انبساط كيهاني و مسئله‌ي CP قوي (strong CP problemرا به صورت يكجا و يك‌دفعه تشريح كنند.

در مدل جديد كه با نام اسمش (SMASH) شناخته شده، پيشنهاد شده است كه ما براي حل و پايان دادن به همه‌ي اين شكاف‌ها در مدل استاندارد فيزيك تنها نياز به شش ذره‌ي جديد داريم و گروهي كه پشت اين پژوهش هستند بر اين باورند كه آزمايش و سنجش چنين روندي چندان هم دشوار نخواهد بود و در واقع كاري شدني است.

 مدل اخير توسط يك تيم علمي متشكل از فيزيك‌دانان فرانسوي و آلماني توسعه داده شده است. آنها باور دارند كه ما به هيچ نوع دستكاري يا اصلاح عمده‌اي روي مدل استاندارد نياز نداريم و تنها با افزودن چند مورد جديد به مدل فعلي مي‌توانيم به هدف خود برسيم.

مسلما اين پژوهش هنوز در روزهاي اوليه‌ي خود قرار دارد و براي هر گونه اظهار نظري زود است. اما مورد واضح اين است كه گزاره‌ي ارائه شده از سوي اين گروه بسيار جالب و كنجكاوكننده است. مدل اخير از آن جهت بسيار جالب است كه مدل‌هاي ديگري كه تا به امروز براي توضيح رمز و رازهاي دنياي مكانيك كوانتومي طراحي شده‌اند (از جمله مدل ابرتقارن)، اغلب نياز به لحاظ كردن صدها تعداد از ذرات جديدي داشته‌اند كه ما هرگز حتي اثري از آنها را نيز مشاهده نكرده‌ايم.

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه مدل اسمش به تنها شش ذره نياز دارد. اين ذره‌ها شامل سه نوترينو، يك فرميون و يك ميدان شامل دو ذره هستند. گفتني است كه در فيزيك، ميدان به يك نهاد فيزيكي يا رياضي اطلاق مي‌شود كه داراي مقداري براي هر نقطه در فضا و زمان باشد. ذره را نيز به عنوان يك حالت برانگيخته از ميدان تعريف مي‌كنند. براي اينكه بتوانيم به شما يك ايده‌ي كلي از ماهيت اين پنج مسئله‌ي اساسي در فيزيك بدهيم، به سراغ هر يك از آنها رفته و به بررسي كلي آن مي‌پردازيم. از ماده‌ي تاريك شروع مي‌كنيم:

 ۱. ماده‌ي تاريك

 در حال حاضر شواهد قريب به اتفاقي وجود دارد كه بر پايه‌ي آنها حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد از جهان هستي از نوعي ناشناس از ماده ساخته شده است. در حالي كه ما امروزه مي‌توانيم نيروي گرانشي ناشي از آن را شناسايي كنيم، اما به نظر مي‌رسد كه اين ماده‌ي ناشناخته هيچ نوع نور يا تابش ديگري از خود منتشر نمي‌كند تا ما از طريق آن بتوانيم رويتش كنيم. با وجود سالها جستجو، ما هنوز هيچ ايده‌اي درباره‌ي اينكه ماده‌ي تاريك واقعا از چه چيزي تشكيل شده در اختيار نداريم. ولي قطعا مي‌دانيم كه وجود اين ماده براي پايداري كيهان بسيار حياتي است.

 ۲. نوسانات نوترينو

 سال گذشته، جايزه‌ي نوبل فيزيك به دو فيزيكداني رسيد كه ثابت كرده بودند، نوترينوها مي‌توانند بين مزه‌ها (flavor) نوسان داشته باشند. گفتني است كه مزه‌ها به هر يك از شش نوع كوارك شناخته شده در دنياي زيراتمي گفته مي‌شود.

 نوسان نوترينو يك پديده‌ي مكانيك كوانتومي است كه در آن يك نوترينوي ايجاد شده با لپتون فليور (lepton flavour) خاص (مانند يك الكترون، يك موآن يا يك تاو) مي‌تواند در ادامه داراي يك مزه متفاوت باشد.

 از آنجا كه تنها ذرات داراي جرم مي‌توانند مزه‌ها را تغيير دهند (يا اينكه دچار نوسان كنند) بنابراين نوترينوها هم بايد جرم داشته باشد و اين امر براي مدل استاندارد مشكل ايجاد مي‌كند، زيرا هيچكس به طور دقيق نمي‌داند كه جرم نوترينوها از كجا سرچشمه گرفته است. اين جرم ممكن است از ذره‌ي بوزون هيگز ناشي شده باشد. اما اين امكان هم كاملا وجود دارد كه جرم فوق مربوط به يك ذره‌ي كاملا جديدي باشد كه ما هنوز آن را كشف نكرده‌ايم.

 ۳. باريون‌زايي

يكي ديگر از مسئله‌هاي اصلي حل نشده در فيزيك را نيز در اين بخش مي‌توان به طور خلاصه و به طرز بسيار ساده‌اي اين گونه مطرح كرد: چرا جهان قابل مشاهده‌ي ما داراي ماده‌ي بيشتري نسبت به ضد ماده است؟

با توجه به مدل استاندارد اينگونه برداشت مي‌شود كه انفجار بزرگ مقدار مساوي از ماده و پادماده را در جهان هستي توليد كرده است و از آنجا كه هر يك از اين دو در تماس با ديگري آن را نابود مي‌كند، آنگاه مي‌توان چنين استنباط كرد كه روند فوق مي‌توانسته به يك جهان خالي از ماده منجر شود؛ جهاني كه در آن فقط تابش وجود داشته باشد.

اكنون براي همه‌ي ما بديهي است كه مقدار بسيار فراواني ذره ماده در اين جهان وجود دارد و در نتيجه مي‌توان گفت كه بايد اشتباهي در سناريوي مطرح شده وجود داشته باشد. چون پرسشي كه پيش مي‌آيد اين است كه چطور ممكن است در جهان ما مقدار فراواني از ماده موجود باشد و در عين حال تقريبا هيچ پادماده‌اي وجود نداشته باشد؟

 ۴. تورم كيهاني

باور متداول اين است كه در طي كسري از ثانيه پس از وقوع انفجار بزرگ، جهان هستي آغاز به يك دوره‌ي گسترش با شتاب فزاينده كرده كه اين انبساط را اصطلاحا تورم كيهاني (inflation) مي‌نامند. در حالي كه بسياري از فيزيكدانان واقعيت تورم كيهاني را قبول دارند، اما تا كنون هيچكس قادر به كشف مكانيسم دقيق مرتبط با واداشتن جهان هستي به انبساطي با سرعت بالاتر از سرعت نور نشده است.، رفتن از زير اتمي به اندازه گلف توپ به اندازه تقريبا بلافاصله شده است.

براي توجيه اين موضوع نيز يك ميدان فرضي پيشنهاد شده و گفته مي‌شود كه اين ميدان عامل اصلي تورم كيهاني با چنان سرعتي است. انبساطي كه بسيار سريع رخ داده و بلادرنگ آن را از يك اندازه‌ي زيراتمي به اندازه‌ي يك توپ گلف رسانده است! اين ميدان را با نام اينفلاتون (inflaton) مي‌شناسند. اما واقعيت اين است ما بايد در ابتدا بتوانيم آن را به طور واقعي شناسايي و آشكارسازي كنيم.

۵. مسئله‌ي strong CP

 اين مسئله به عنوان يك «نقص جدي در مدل استاندارد» شناخته مي‌شود. مسئله‌ي CP به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم دليل اينكه چرا ميزان ماده در جهان بيشتر از پادماده است را توضيح دهيم. اما اين مسئله به همراه خود رازهاي حل شده‌ي را نيز پيش روي ما مي‌گذارد.

 واقعيت اين است كه مسئله‌ي فوق داراي توضيحي بسيار مفصل است. اما اگر بخواهيم به طور خلاصه بيان كنيم، مسئله‌ي CP قوي توضيح مي‌دهد كه چرا و به چه شكلي در كروموديناميك كوانتومي، تخطي از CP رخ نمي‌دهد. منظور از تخطي در اينجا در واقع ايجاد يك شكست در تقارن بنيادي جهان هستي است. دليل اين عدم تخطي به برهم‌كنش‌هاي بين كوارك‌ها و گلوان‌ها مربوط مي‌شود. در حال حاضر هيچكس به طور دقيق به علت اين ارتباط پي نبرده است. البته تا به امروز چنين بوده و ممكن است در آينده و با مدل جديدي كه به نظر مي‌رسد صحيح باشد، بتوانيم براي اين پرسش نيز پاسخي پيدا كنيم.

 راه حل چيست؟

مدل اسمش بر پايه‌ي ساختاري ايجاد شده است كه چندين سال پيش مطرح شده بود. پيشتر در سال ۲۰۰۵، فيزيكداني به نام ميخاييل شاپوشنيكف (Mikhail Shaposhnikov) از انستيتوي فدارل فناوري در لوزان سوييس مدلي را ارايه داد كه اكنون آن را با نام مدل استاندارد مينيمال نوترينو (vMSM) مي‌شناسيم.

 در آن زمان پيشنهاد شد كه انبساط مدل استاندارد با سه نوترينو راست‌گرد (right-handed neutrino) با جرم‌هاي خاص مي‌تواند به طور همزمان هم موضوع ماده‌ي تاريك و هم موضوع عدم تقارن باريون جهان هستي را توضيح دهد. اين در حالي خواهد بود كه مدل فوق با آزمايش‌هاي انجام شده بر روي نوسانات نوترينو نيز سازگار است.

 در حال حاضر، تيمي كه توسط فيزيكدان فرانسوي گيلرمو بالستروس (Guillermo Ballesteros) از دانشگاه Paris-Saclay هدايت مي‌شود، باور دارند كه ما مي‌توانيم اين سه نوترينوي راستگرد را هم به سه نوترينوي موجود در مدل استاندارد اضافه كنيم. افزودن سه نوترنوي اخير به علاوه‌ي يك ذره زير اتمي به نام فرميون رنگ سه‌گانه (colour triplet fermion) مي‌تواند به حل شدن ۴ مسئله‌ي نخستي بيانجامد كه در اين گزارش به آن پرداخته شده است.

 از سويي چنين به نظر مي‌رسد كه افزودن يك ميدان جديد و شناسايي‌نشده نيز بتواند به حل مسئله‌ي پنجم فرست اخير كمك كند. شانون هال (Shannon Hall) در توضيح براي نيوساينتيست در اين باره چنين مي‌گويد:

 مدل اسمش يك ميدان جديد را براي توضيح برخي از مسئله‌هاي دنياي فيزيك به طور متفاوت اضافه مي‌كند. ميدان فوق شامل دو ذره است: اكسيون (axion) كه به منزله‌ي يك گزينه‌ي مطرح براي ماده‌ي تاريك به يكباره مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ و دومي نيز اينفليشن (inflation) كه به عنوان ذره‌ي مرتبط با تورم كيهاني مورد توجه است.

 مدل اسمش در مرحله‌ي آخر خود كه شايد مهم‌ترين بخش آن هم باشد، از ميدان فوق براي ارايه‌ي يك راه حل پيرامون مسئله‌ي پيچيده‌ي پنجم مي‌كند: مسئله‌ي CP قوي.

البته اين گروه اظهار كرده‌اند كه آنها وقتي از قابل آزمايش بودن فرضيه‌ي خود سخن مي‌گويند، به اين مفهوم است كه انجام اين آزمايش با استفاده از نسل بعدي شتاب‌دهنده‌هاي ذرات خارج از توان نيست. همين امر باعث مي‌شود كه مدل اخير نسبت به ساير مدل‌هايي كه تا به حال براي اين مسايل ارايه شده‌اند، قانع‌كننده‌تر باشند. آندرياس رينگوالد (Andreas Ringwald) يكي از اعضاي تيم پژوهشي از سينكورتون الكترون آلمان در اين باره در گفتگو با هال گفت:

بهترين نكته در مورد تئوري ما اين است كه مي‌توان آن را در ۱۰ سال آينده مورد آزمون و بررسي قرار داد.

 شايد شما هميشه بتوانيد نظريه‌هاي جديدي را ابداع كنيد، اما اگر آنها از تئوري‌هايي باشند كه تنها در ۱۰۰ سال آينده امكان آزمايششان فراهم شود يا اينكه هيچگاه نتوانيم آنها را آزمايش كنيم، در آن صورت چنين علمي در واقع علم به مفهومي كه مي‌شناسيم نخواهد بود؛ بلكه مي‌توان آن را فراعلم ناميد.

 لازم به ذكر است كه مدل اسمش هنوز بايد در وهله‌ي نخست در يك مجله‌ي كارشناسي اوليه منتشر شود. پس هنوز نياز است تا تحت بررسي‌هاي ريز و دقيق در دنياي ذرات فيزيكي قرار گيرد. اما نسخه‌ي اوليه‌ي پيش از انتشار آن در پايگاه arXiv.org در دسترس است و به اين ترتيب فيزيكدانان مستقل مي‌توانند براي آزمايش يا بررسي آن شانس خود را امتحان كنند.

احتمالا اين يافته‌هاي جديد قرار نيست تا نقطه‌ي پاياني براي اين پنج پرسش بزرگ باشد يا اينكه بتواند راه حلي نهايي را براي همه‌ي آنها در اختيار بگذارد. زيرا علم فيزيك به هيچ عنوان داراي نقطه‌ي پاياني نيست. اما اين يافته‌ها مي‌توانند آغازگر يك روند يا رويداد جالب و شگفت‌انگيز در آينده باشند. همانطوري كه رينگوالد هم اشاره مي‌كند:

نبرد هميشه ادامه دارد!


منبع
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مدل، براي، جهان، مسئلهzwnjي، ميدان،
موضوع:
[ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۳۱:۵۳ ] [ simurgh ] [ نظرات (0) ]

براساس توئيتي كه LlabTooFeR، فاش كننده‌ي محصولات اچ‌تي‌سي و توسعه‌‌دهنده‌ي رام، در صفحه‌ي خود منتشر كرده است، اچ‌تي‌سي به زودي گوشي جديدي را معرفي خواهد كرد. از اين گوشي كه با كد نام Desire A17 شناخته مي‌شود، اطلاعات چنداني منتشر نشده است و تنها مي‌دانيم كه به صورت پيش‌فرض به همراه اندرويد ۶.۰.۱ و نسخه‌ي هشتم از رابط كاربري سنس روانه‌ي بازار خواهد شد. گفته مي‌شود كه گوشي ياد شده به صورت هم‌زمان با اچ‌تي‌سي بولت رونمايي خواهد شد.

توييتي در ارتباط با گوشي desire <strong>ميل داشتن ، آرزو كردن ، ميل، آرزو، كام، خواستن ، خواسته</strong> a17

همان طور كه مي‌دانيد، اچ‌تي‌سي بولت از روز ۲۱ آبان در بازار ايالات متحده عرضه مي‌شود. اين گوشي تنها از طريق اپراتور اسپرينت در دسترس خواهد بود. اما در خصوص مشخصات Desire A17 مي‌توان با توجه به گوشي Desire 530 (با كد نام A16)، حدس‌هايي زد.

گوش ديزاير 530 از يك نمايشگر ۵ اينچي با روزولوشن اچ‌دي، تراشه‌ي اسنپدراگون ۲۱۰ با CPU‌ چهار هسته‌اي ۱.۱ گيگاهرتزي و واحد پردازش گرافيكي آدرنو ۳۰۴، حافظه‌ي رم ۱.۵ گيگابايتي و حافظه‌ي داخلي ۱۶ گيگابايتي با قابليت ارتقا از طريق درگاه ميكرو‌اس‌دي تا سقف ۲ ترابايت، مجهز شده است. دوربين اصلي و سلفي اين گوشي به ترتيب ۸ و ۵ مگاپيكسل  بوده و ظرفيت باتري آن نيز ۲۲۰۰ ميلي‌آمپرساعت است. گوشي ياد شده در تاريخ ۲۱ اسفند سال گذشته عرضه شده بود.

اچ‌تي‌سي ديزاير اي 17 احتمالا در نقطه‌ي مقابل اچ‌تي‌سي بولت قرار مي‌گيرد و يك گوشي پايين‌رده خواهد بود.


منبع
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: گوشي، اچzwnjتيzwnjسي، بولت، ميzwnjشود، desire،
موضوع:
[ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۰۴:۱۷ ] [ simurgh ] [ نظرات (0) ]

پس از مدت‌ها بي خبري از ايده‌ي شركت HTC براي چمدار آتي خود، به نظر مي‌رسد مشخصات احتمالي سخت افزار اين گوشي كه با نام HTC 11 شناخته مي‌شود به بيرون درز كرده است.

بر اساس پستي كه در شبكه‌ي اجتماعي Weibo منتشر شده است مشخصات اين پرچمدار اينگونه بيان شده:

صفحه‌ي نمايش ۵.۵ اينچي با لبه‌هاي خميده در دو سمت گوشي، رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پيكسل، دوربين ۱۲ مگاپيكسلي در پشت دستگاه و يك دوربين ۸ مگاپيكسلي در جلو.

HTC 11

با توجه به آنچه كه در اچ‌تي‌سي 10 شاهد بوديم انتظار مي‌رود كه لرزش‌گير اپتيكال (OIS) دوربين پشتي و جلويي و بهره گيري از استاندارد IP67 و باتري ۴۰۰۰ ميلي آمپر ساعتي به اين پرچمدار افزوده شود. در ضمن ممكن است اين شركت تايواني يك يا چند ويژگي جديد ديگر را هم به اين گوشي اضافه كند.

با توجه به اينكه اچ‌تي‌سي 10 در ماه آوريل عرضه شد به نظر مي‌رسد زمان عرضه‌ي تقريبي اچ‌تي‌سي 11 در بازه‌ي زماني ماه مارس و آوريل سال ۲۰۱۷ خواهد بود. با توجه به شايعه‌ي اخير، برخي از كارشناسان حوزه‌ي موبايل و كامپيوتر بر اين اعتقاد هستند كه قيمت HTC 11 مي‌تواند گران‌تر از روال معمول باشد و محدوده‌ي آن را بين ۵۴۹ پوند تا ۵۹۹ پوند تخمين زده‌اند.

در عين حال با توجه به عرضه‌ي اسنپدراگون ۸۳۰، اين احتمال نيز قوت گرفته كه اچ‌تي‌سي ممكن است از اين پردازنده‌ به همراه ۴ يا ۶ گيگابايت رم در محصول آتي خود استفاده كند. 

تا زمان عرضه‌ي اچ‌تي‌سي 11،  اين كمپاني يك گوشي قدرتمند ديگر را روانه‌ي بازار خواهد كرد، بر اساس تصاوير منتشر شده گوشي HTC Bolt كه در خارج از كشور آمريكا با نام HTC 10 Evo شناخته مي‌شود قرار است در دو رنگ خاكستري و نقره‌اي و تحت قرارداد اپراتور اسپرينت روز يازدهم نوامبر (۲۱ آبان) در ايالات متحده عرضه شود.

پيش از انتشار اين تصوير احتمال داده مي‌شد كه اچ‌تي‌سي بولت با سخت افزاري متشكل از يك باتري با ظرفيت ۳۲۰۰ ميلي آمپر ساعتي، دوربين ۱۶ و ۸ مگاپيكسلي، اسكنر اثر انگشت، صفحه نمايش ۵.۵ اينچي با وضوح ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پيكسل و استاندارد IP57، در تاريخي نامشخص از ماه نوامبر عرضه شود.

بنابر آخرين شايعات منتشر شده اين گوشي از يك پردازنده‌ي اسنپدراگون ۸۲۱ استفاده خواهد كرد و سيستم عامل آن نيز اندرويد ۷ نوقا با رابط كاربري سنس 8 خواهد بود.

اين اولين گوشي از سري HTC است كه در آن پورت ۳.۵ ميلي متري هدفون حذف شده و هدفون BoomSound موجود در پكيج گوشي از طريق يك تبديل به درگاه USB-C آن متصل خواهد شد.


منبع
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: گوشي، htc، اچzwnjتيzwnjسي، دوربين، توجه،
موضوع:
[ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۳۳:۳۳ ] [ simurgh ] [ نظرات (0) ]

هايلايت از شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۲ ظهر در زوميت منتشر مي‌شود. براي دسترسي به ويديوهاي بيشتر از اين بخش به بخش هايلايت در زوميت، زير شاخه‌ي ويديو مراجعه كنيد. 

در هايلايت صد و يكم به معرفي ميت 9 ساعت ۱۶:۳۰ امروز، پچ باگ امنيتي ويندوز ۱۰ كه توسط گوگل فاش شده بود و همچنين به گوشي هوشمند جديد كداك خواهيم پرداخت و نگاهي به اخبار مهم روز گذشته نيز خواهيم داشت. هايلايت صد و دهم را از دست ندهيد:

دانلود 360P | دانلود 720P | تماشا در يوتيوب

نظر شما در مورد هايلايت صد و دهم چيست؟

Highlights from Saturday to five & zwnj; Saturday, & nbsp; 12 pm released in Zvmyt & zwnj; be. To access the videos from this sector to Highlight & nbsp; in Zvmyt, subcategories & zwnj; by WiDi


منبع
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: هايلايت، زوميت، بخش، اخبار، مهم،
موضوع:
[ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۳۱:۵۸ ] [ simurgh ] [ نظرات (0) ]

پس از مدت‌ها بي خبري از ايده‌ي شركت HTC براي چمدار آتي خود، به نظر مي‌رسد مشخصات احتمالي سخت افزار اين گوشي كه با نام HTC 11 شناخته مي‌شود به بيرون درز كرده است.

بر اساس پستي كه در شبكه‌ي اجتماعي Weibo منتشر شده است مشخصات اين پرچمدار اينگونه بيان شده:

صفحه‌ي نمايش ۵.۵ اينچي با لبه‌هاي خميده در دو سمت گوشي، رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پيكسل، دوربين ۱۲ مگاپيكسلي در پشت دستگاه و يك دوربين ۸ مگاپيكسلي در جلو.

HTC 11

با توجه به آنچه كه در اچ‌تي‌سي 10 شاهد بوديم انتظار مي‌رود كه لرزش‌گير اپتيكال (OIS) دوربين پشتي و جلويي و بهره گيري از استاندارد IP67 و باتري ۴۰۰۰ ميلي آمپر ساعتي به اين پرچمدار افزوده شود. در ضمن ممكن است اين شركت تايواني يك يا چند ويژگي جديد ديگر را هم به اين گوشي اضافه كند.

با توجه به اينكه اچ‌تي‌سي 10 در ماه آوريل عرضه شد به نظر مي‌رسد زمان عرضه‌ي تقريبي اچ‌تي‌سي 11 در بازه‌ي زماني ماه مارس و آوريل سال ۲۰۱۷ خواهد بود. با توجه به شايعه‌ي اخير، برخي از كارشناسان حوزه‌ي موبايل و كامپيوتر بر اين اعتقاد هستند كه قيمت HTC 11 مي‌تواند گران‌تر از روال معمول باشد و محدوده‌ي آن را بين ۵۴۹ پوند تا ۵۹۹ پوند تخمين زده‌اند.

در عين حال با توجه به عرضه‌ي اسنپدراگون ۸۳۰، اين احتمال نيز قوت گرفته كه اچ‌تي‌سي ممكن است از اين پردازنده‌ به همراه ۴ يا ۶ گيگابايت رم در محصول آتي خود استفاده كند. 

تا زمان عرضه‌ي اچ‌تي‌سي 11،  اين كمپاني يك گوشي قدرتمند ديگر را روانه‌ي بازار خواهد كرد، بر اساس تصاوير منتشر شده گوشي HTC Bolt كه در خارج از كشور آمريكا با نام HTC 10 Evo شناخته مي‌شود قرار است در دو رنگ خاكستري و نقره‌اي و تحت قرارداد اپراتور اسپرينت روز يازدهم نوامبر (۲۱ آبان) در ايالات متحده عرضه شود.

پيش از انتشار اين تصوير احتمال داده مي‌شد كه اچ‌تي‌سي بولت با سخت افزاري متشكل از يك باتري با ظرفيت ۳۲۰۰ ميلي آمپر ساعتي، دوربين ۱۶ و ۸ مگاپيكسلي، اسكنر اثر انگشت، صفحه نمايش ۵.۵ اينچي با وضوح ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پيكسل و استاندارد IP57، در تاريخي نامشخص از ماه نوامبر عرضه شود.

بنابر آخرين شايعات منتشر شده اين گوشي از يك پردازنده‌ي اسنپدراگون ۸۲۱ استفاده خواهد كرد و سيستم عامل آن نيز اندرويد ۷ نوقا با رابط كاربري سنس 8 خواهد بود.

اين اولين گوشي از سري HTC است كه در آن پورت ۳.۵ ميلي متري هدفون حذف شده و هدفون BoomSound موجود در پكيج گوشي از طريق يك تبديل به درگاه USB-C آن متصل خواهد شد.


منبع
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: گوشي، htc، اچzwnjتيzwnjسي، دوربين، توجه،
موضوع:
[ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۳۱:۱۲ ] [ simurgh ] [ نظرات (0) ]

به گزارش نشريه‌ي Independent، در مزايده‌ي دولتي ماه گذشته، يك تاجر هندي با نام بالويندر ساهاني (Balwinder Sahani) مبلغ هنگفتي را بابت خريد پلاك خودروي دبي به شماره‌ي‌ ‘D 5’ پرداخت كرده است. گفتني است، اين تاجر هندي سال گذشته نيز پلاك ‘O 9’ را به قيمت ۲۵ ميليون درهم (معادل ۶.۸ ميليون دلار آمريكا) خريداري كرده بود. ساهاني گفته است كه پلاك جديد را بر روي خودروي رولزرويس فانتوم خود نصب خواهد كرد.

مزايده پلاك خودرو دبي

درست مانند ديگر كشورهاي جهان، پلاك‌هاي خودرو با شماره‌هاي كوتاه و رند در ميان ثروتمندان امارات متحده‌ي عربي تبديل به نمادي از ميزان دارايي و ثروت شده است. گران قيمت‌ترين پلاك خودروي فروخته شده در اين كشور، پلاكي به شماره‌ي ‘1’ بوده است كه در سال ۲۰۰۸ ميلادي به مبلغ ۵۲ ميليون درهم (معادل ۱۴.۲ ميليون دلار آمريكا) به فروش رسيد.

مزايده پلاك خودرو دبي


منبع
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ميليون، پلاك، خودروي، آمريكا، سال،
موضوع:
[ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۳۰:۵۴ ] [ simurgh ] [ نظرات (0) ]

اينكه حدود ۹۰ هزار اپليكيشن موبايلي به يك‌باره از فروشگاه اپليكيشن‌ها حذف شود يك امر ناخوشايند است. اما با توجه به اينكه سيستم‌عامل ويندوز موبايل در حال حاضر يكي از اولويت‌هاي اصلي كاربران گوشي‌هاي هوشمند محسوب نمي‌شود، مي‌توان گفت كه احتمالا نياز به ثبت رده‌ي سني براي اپليكيشن‌ها يكي از اصول مايكروسافت است. در ادامه‌ي مطلب با زوميت همراه باشيد.

از ماه گذشته، شركت ياد شده به توسعه‌دهندگان اعلام كرده بود كه براي اپليكيشن‌هاي خود كه آن‌ها را در فروشگاه ويندوز استور ثبت كرده‌اند، درجه‌بندي سني بين‌المللي تعيين كنند. اين رده‌بندي متعاقبا در بخش مشخصات اپليكيشن‌ها به نمايش در مي‌آيند. كمپامي مايكروسافت از روز ۱۰ سپتامبر تعيين ردجه‌ي سني را براي اپليكيشن‌هاي فروشگاه ويندوز استور اجباري كرده است. حال حدودا يك ماه از آن زمان مي‌گذرد و با اين وجود باز هم مي‌بينيم كه توسعه‌دهندگان توجه چنداني به اين موضوع نداشته‌اند.

ويندوز استور

وب‌سايت WindowsBlogItalia گزارش داده كه تعداد ۹۰,۲۹۱ اپليكيشن از فروشگاه ايتاليايي ويندوز استور حذف شده و اين يعني ۲۷ درصد از كل اپليكيشن‌هاي موجود در اين فروشگاه كه جمعا ۲۳۹,۲۱۶ مورد بوده‌اند. اگر در اين مورد شما هم كمي متعحب شده‌ايد بد نيست اشاره كنيم كه در ايتاليا بيشتر اپليكيشن‌ها داراي رده‌ي سني PEGI 3+ هستند و اين در حالي است كه دومين رده‌ي سني پراستفاده در اپليكيشن‌ها PEGI 12+ است. دو رده‌ي PEGI 7+ و 16+ نيز تقريبا به يك اندازه مورد استفاده واقع شده‌اند و اپليكيشن‌هايي با رده‌ي سني 18+ فقط و فقط يك درصد از كل اپ‌هاي موجود در فروشگاه ياد شده را تشكيل مي‌دهند.

البته تمامي توسعه‌دهندگاني كه اپليكيشن‌هاي آن‌ها هم اكنون در وضعيت منتشر نشده قرار دارد مي‌توانند در هر زماني كه مايل باشند، پيش‌نيازهاي مورد نظر مايكروسافت را براي اپ‌هاي خود تنظيم كرده و نسبت به انتشار مجدد آن‌ها اقدام كنند.

نظر شما در اين مورد چيست؟ لطفا ديدگاه خود را در بخش نظرات با زوميت و ساير كاربران به اشتراك بگذاريد.


منبع
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۰۲:۰۱ ] [ simurgh ] [ نظرات (0) ]
pydiohero.jpg
Image: Jack Wallen

Pydio (Put Your Data In Orbit) is an open source file sharing/syncing server that came into being in 2007. Formerly known as AjaXplorer, Pydio offers an easy to use web interface, mobile apps, advanced sharing, SSL encryption, WebDAV support, dedicated workspaces, user rights management, online viewing/editing documents (with Collabora Office), integrated audio/video viewer, and much more.

If you've looked into Pydio, you know the installation onto a standard server can be a bit of a nightmare. Thankfully, Pydio has offered up an OVA file that you can download and spin up with your favorite virtual machine hosting software. I use VirtualBox, and that is what I am going to use for this walk through. So, without further ado, let's get Pydio up and running so you can test drive this powerful, enterprise-ready cloud ابر، توده ابرومه ، توده انبوه ، تيره وگرفته ، ابري شدن ، سايه افكن شدن server.

SEE: Cloud Computing Policy (Tech Pro Research)

The غير مجاز مي باشدt

Although Pydio is an open source package, it isn't free. You can opt to try the cloud ابر، توده ابرومه ، توده انبوه ، تيره وگرفته ، ابري شدن ، سايه افكن شدن server's 30-day trial, but once that trial is up, if you want to continue, you'll have to pony up for a license. For more information, check out the Pydio Pricing page.

What you'll need

You'll need a working installation of VirtualBox and the Pydio OVF file, which you can grab from the downloads page. After you download the file, you'll have to extract the .zip file before you can continue.

With everything ready, let's fire up the VM and get Pydio ready for work.

Importing the appliance اسباب، آلت، وسيله ، تمهيد، اختراع، تعبيه

  1. Open VirtualBox and click تيك ، صداي مختصر، صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا كردن File | Import Appliance.
  2. Navigate to the location of the Pydio OVA file, select the Pydio-Enterprise-Distribution-XXX-OVF.ovf file (XXX is the release number), and click تيك ، صداي مختصر، صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا كردن NEXT.
  3. Review the details for the appliance اسباب، آلت، وسيله ، تمهيد، اختراع، تعبيه and then click تيك ، صداي مختصر، صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا كردن Import.
  4. After the appliance اسباب، آلت، وسيله ، تمهيد، اختراع، تعبيه is imported, click تيك ، صداي مختصر، صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا كردن the entry in the left navigation of the main VirtualBox window and click تيك ، صداي مختصر، صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا كردن Start.

The appliance اسباب، آلت، وسيله ، تمهيد، اختراع، تعبيه will start up and land at a bash prompt. Don't worry about trying to log into the virtual appliance اسباب، آلت، وسيله ، تمهيد، اختراع، تعبيه from here, as everything you need to administer the server will be done through the web interface. The login screen will display the IP address necessary to log into the Pydio web interface (Figure A).

Figure A

Figure A

The Pydio appliance اسباب، آلت، وسيله ، تمهيد، اختراع، تعبيه login gives you the only piece of information you need at this point.

Setting up Pydio

Take the IP address given to you at the login screen and enter it into a web browser on the same network as the virtual appliance اسباب، آلت، وسيله ، تمهيد، اختراع، تعبيه. You will be greeted by a window with a Start Wizard button. Click that button and then, in the next screen (Figure B), fill out the necessary information.

Figure B

Figure B

Filling out the necessary information for your Pydio installation.

The next window requires you to either enter your license information or click تيك ، صداي مختصر، صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا كردن the Start 30 Days Trial. This trial is for 200 users; if you need to request more users for your trial, you'll have to contact Pydio.

After click تيك ، صداي مختصر، صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا كردنing the Start 30 Days Trial button, you'll be presented with the license. Scroll through the license and then click تيك ، صداي مختصر، صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا كردن Accept. Pydio will complete the setup and land on the login screen. Enter the username/password you created during the Wizard and click تيك ، صداي مختصر، صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا كردن OK. You'll find yourself inside your Pydio cloud ابر، توده ابرومه ، توده انبوه ، تيره وگرفته ، ابري شدن ، سايه افكن شدن. Click the menu button in the upper right corner and then click تيك ، صداي مختصر، صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا كردن Settings. Within Settings you can fully customize Pydio to meet your exact needs. Hover over the right edge of the window to reveal the Pydio Settings sidebar (Figure C). From the Pydio Settings sidebar, you can manage every aspect of your cloud ابر، توده ابرومه ، توده انبوه ، تيره وگرفته ، ابري شدن ، سايه افكن شدن server.

Figure C

Figure C

The Pydio Settings sidebar ready to serve.

Congratulations! Your Pydio cloud ابر، توده ابرومه ، توده انبوه ، تيره وگرفته ، ابري شدن ، سايه افكن شدن server is ready to be further customized and serve your business.

Don't forget the apps

Once your Pydio cloud ابر، توده ابرومه ، توده انبوه ، تيره وگرفته ، ابري شدن ، سايه افكن شدن server is running, don't forget to have all of your users install the mobile apps. Pydio is available for Android and iOS. There is also a desktop client for Linux, Mac, and Windows.

An outstanding, enterprise-ready cloud ابر، توده ابرومه ، توده انبوه ، تيره وگرفته ، ابري شدن ، سايه افكن شدن solution

If you're looking for one of the easiest methods of getting a cloud ابر، توده ابرومه ، توده انبوه ، تيره وگرفته ، ابري شدن ، سايه افكن شدن server up and running for your business, you should definitely take a look at the Pydio virtual appliance اسباب، آلت، وسيله ، تمهيد، اختراع، تعبيه. In less than 20 minutes you can have your cloud ابر، توده ابرومه ، توده انبوه ، تيره وگرفته ، ابري شدن ، سايه افكن شدن server setup and ready for work.


منبع
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: pydio، cloud، click، file، server،
موضوع:
[ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۳۳:۴۹ ] [ simurgh ] [ نظرات (0) ]

جرمي كلاركسون، ريچارد هموند و جيمز مي كه هر سه از برنامه‌ي تاپ‌گير شبكه‌ي بي‌بي‌سي خداحافظي كردند، براي برنامه‌ي جديد تلويزيوني خود راننده‌ي جديدي را انتخاب كرده‌اند. گفته مي‌شود راننده‌اي كه با مجريان اسبق برنامه‌ي تا‌پ‌گير همكاري مي‌كند، سابقه‌ي كار با آن‌ها را در بي‌بي‌سي داشته است، اما آنچه كه آشكار است، او استيگ نيست و كلاركسون و اسپانسر آن‌ها نمي‌توانند از نام استيگ در برنامه‌ي خود استفاده كنند. 

تاپ گير

با گذشت بيش از يك سال از قطع رابطه‌ي اين سه مجري با برنامه‌ي تاپ‌گير به دليل درگيري با تهيه‌كننده‌ي آن برنامه، آن‌ها قسمت‌هايي از فيلم تست قدرت خودروهاي مرسدس‌بنزGT، شورولت كوروت ZO6 و پورشه‌ي 911 را پخش كردند. 

ويدئوي ياد شده كه در كانال يوتيوب لايو استراليا به نمايش در‌آمد، يك ماه پيش از اعلام همكاري اين سه نفر با شبكه‌ي آمازون آمريكا بود و به نظر مي‌رسد كه آن‌ها در اين ويدئو قصد دارند تا راننده‌ي جديد خود را معرفي كنند.

در آخرين ويدئويي كه در كانال يوتيوب ريچارد هموند به اشتراك گذاشته شده است، شما شاهد اين سه مجري ميانسال هستيد كه به جستجوي راننده‌اي براي زمان‌گيري با خودروهايي كه در بالا به آن‌ها اشاره شد مي‌پردازند و براي اين منظور آن‌ها به دنبال شخصي با سابقه‌ي كاري مناسب هستند.

تاپ گير

پس از انجام گفت‌وگو در رابطه با استفاده از لقب استاگ براي اين راننده، جرمي، ريچارد و جيمز معتقد بودند كه بهتر است وي را با نام واقعيش يعني بن‌كالينز صدا بزنند. هواداران برنامه‌ي تاپ‌گير او را به عنوان دومين استيگ به خاطر مي‌آورند. او در سال ۲۰۱۰ با چاپ كتابي به نام مردي در لباس سفيد كه منجر به آشكار شدن شخصيت واقعي استيگ شده بود، از كار با اين برنامه بركنار شد.

موضوعي كه كاملا مشخص نيست، همكاري منظم راننده‌ي جديد با اين سه مجري است، چرا كه آن‌ها قصد دارند تا جدول زمان‌گيري را دوباره احيا كنند. با اين وجود، ديدن دوباره‌ي اين سه مجري سرزنده سبب خوشحالي است.


منبع
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: آنzwnjها، برنامهzwnjي، مجري، براي، استيگ،
موضوع:
[ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۳۳:۱۸ ] [ simurgh ] [ نظرات (0) ]
projectmanagementistock83447133monkeybusinessimages.jpg
Image: iStock/monkeybusinessimage

When you head up big بزرگ ، با عظمت، سترك ، ستبر، آدم برجسته ، آبستن ، داراي شكم برآمده data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها initiatives, keeping the board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) informed is one of your most important tasks.

]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها-shortcode>

More about Big Data

You should present big بزرگ ، با عظمت، سترك ، ستبر، آدم برجسته ، آبستن ، داراي شكم برآمده data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها and analytics فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر ) هندسه ئ تحليلي in the context of what they bring to the company, especially in very visible areas like revenue gains, operational efficiencies, غير مجاز مي باشدt savings, and returns on technology investments. It is also important to lay the groundwork (especially if board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) members aren't tech savvy) so your board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) understands enough about how analytics فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر ) هندسه ئ تحليلي work to see how they fit into the big بزرگ ، با عظمت، سترك ، ستبر، آدم برجسته ، آبستن ، داراي شكم برآمده picture and benefit the business.

If you're going to brief the board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) on big بزرگ ، با عظمت، سترك ، ستبر، آدم برجسته ، آبستن ، داراي شكم برآمده data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها and analytics فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر ) هندسه ئ تحليلي, read these five important tips.

1: Keep the tech specifics and jargon to a minimum

There are so many buzzwords in IT, that if you're around it every day, you can easily lapse into the lingo and forget that your non-technical audience isn't familiar with it—work hard to avoid this. It's critical to use plain English to explain complicated technical concepts like data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها cleaning and aggregation, developing data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها algorithms, and processing data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها on Hadoop until it comes out in reports. In short, don't get technical unless they ask for it.

One thing you can do is a dry-run of your presentation to a non-technical audience before you present to the board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي). The individuals in your "test group" can give you helpful suggestions on any area of your presentation that they find confusing, so you can make adjustments.

]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها-ad="inpage-video-top">

SEE: Launch a big بزرگ ، با عظمت، سترك ، ستبر، آدم برجسته ، آبستن ، داراي شكم برآمده data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها strategy awareness campaign (TechRepublic)

2: Illustrate what you talk about

If you have visually engaging media that the board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) can see during your talk, or if you have a specific business case where analytics فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر ) هندسه ئ تحليلي was used that you can present to illustrate its value, your message will be more compelling, and it will enhance your ability to connect with your board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي).

SEE: Mobile analytics فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر ) هندسه ئ تحليلي: 10 great apps to visualize big بزرگ ، با عظمت، سترك ، ستبر، آدم برجسته ، آبستن ، داراي شكم برآمده data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها on the go (TechRepublic)

3: Show results

]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها-component="medusaContentRecommendation" data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها-medusa-content-recommendation-options='{"promo":"promo_TR_recommendation_sharethrough_top_in_article_desktop","spot":"dfp-in-article"}'>
]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها-ad="sharethrough-top">

If your board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) has already given you a vote of confidence and funding, show board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) members the results from your big بزرگ ، با عظمت، سترك ، ستبر، آدم برجسته ، آبستن ، داراي شكم برآمده data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها and analytics فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر ) هندسه ئ تحليلي project. Explain how analytics فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر ) هندسه ئ تحليلي improved revenue capture or operational performance—better yet, show how the analytics فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر ) هندسه ئ تحليلي contributed to the bottom line.

4: Set a plan for status updates

If you are presenting to your board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) on big بزرگ ، با عظمت، سترك ، ستبر، آدم برجسته ، آبستن ، داراي شكم برآمده data ]صورت جمع كلمه [datum مفروضات، اطلاعات، سوابق، دانسته هاداده ، داده ها and analytics فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر ) هندسه ئ تحليلي for the first time, part of the objective should be to set a foundation for future updates. Ideally, the goal should be to brief the board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) on your progress with analytics فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر ) هندسه ئ تحليلي on a quarterly basis; this keeps the topic fresh in board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) members' minds.

5: Answer questions

Always leave time for questions at the end of your presentations. If you can't answer a question on the spot, table it and tell the board تخته ، تابلو، شيئت تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن ، منزل كردن (درشبانه روزي) that you will be getting back to them on it shortly.


منبع
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: data، board، big، analytics، present،
موضوع:
[ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۰۲:۳۳ ] [ simurgh ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
همه : 28059
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب